Priser

Timespris for
private klienter

  mellom kr. 1300 eks. mva, (kr. 1625 ink. mva)
  og kr. 2250 eks. mva (kr. 2813 ink. mva).

  Timepris for næringslivsklienter 

   mellom kr. 1500 eks. mva (kr. 1875 ink. mva)
   og kr. 2500 eks. mva (kr. 3125 ink. mva)

   • Oppdrag faktureres etter medgått tid.
   • Timepris kan variere ut i fra oppdragets art, omfang og vanskelighetsgrad.
   •  Minste timesats er 15 min.

   Fri rettshjelp

   Timesatser knyttet til fri rettshjelp følger offentlige salærsatser.

   Etter Rettshjelpsloven kan det for visse saker gis rett til advokatbistand som dekkes av staten. Rettshjelpsloven har inntekts- og formuesgrenser på kr 246.000 og kr 100.000 i formue. For ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi, er inntektsgrensen samlet kr. 369.000,- pr. år.

   Nærmere informasjon om fri rettshjelp kan fås ved vårt kontor, eller hos Fylkesmannen.
   Dersom fri rettshjelp kan være aktuelt, bør dette tas opp for avklaring med oss ved etablering av oppdrag.
   Vi hjelper også til med å sende inn søknad.

   Klient må selv betale en begrenset egenandel i enkelte sakstyper.

   Egenandel utgjør kr. 1.020,- ved rettsråd og ved fri sakførsel for domstolen utgjør egenandel 25% av samlet salær begrenset oppad til kr. 8.160,-.

    

   Oppdragsbekreftelse

   Det vil ved etablering av oppdrag bli gitt en oppdragsbekreftelse med informasjon om de aktuelle forhold.

   Rettshjelpsforsikring

   I visse saker kan omkostninger til advokat, teknisk bistand ( teks takstmann) m.v. være omfattet av klientens egen rettshjelpsforsikring.
   Det er da regelmessig en egenandel klienten må betale selv, og det er en øvre grense for hvor mye forsikringsselskapet vil dekke.
   Vilkår vil fremgå av forsikringspolise.

   Det bør undersøkes om dette er aktuelt, og i tilfelle må forsikringsselskapet varsles så snart som mulig.
   Men med mindre annet er avtalt, må en selv sørge for å varsle forsikringsselskapet.
   Vi bistår gjerne med nødvendige avklaringer

    

   Kontakt oss om saken din